Specjalizacje

 

Prawo spółek i korporacyjne

 • Tworzenie projektów umów i statutów spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
 • Zakładanie spółek i obsługa procesów ich przekształceń (rejestracje spółek, przekształcanie spółek, przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa handlowego)
 • Wsparcie prawne stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni

 

Prawo gospodarcze

 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów (w tym: handlowych, o dzieło, o roboty budowlane, o świadczenie usług, kooperacyjnych)
 • Przygotowywanie strategii negocjacyjnych i uczestnictwo w negocjacjach biznesowych
 • Obsługa procesów sądowych oraz arbitrażowych z zakresu obrotu gospodarczego
 • Windykacja należności

Doradztwo transakcyjne

 • Prawne due dilligence
 • Nadzorowanie pod względem prawnym fuzji i przejęć
 • Tworzenie prawnej strategii sprzedaży przedsiębiorstw

Prawo cywilne, rodzinne i odszkodowania

 • Prowadzenie sporów o własność i posiadanie (powództwo windykacyjne, posesoryjne)
 • Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, nieruchomości, sprawy dotyczące służebności, w tym służebności przesyłu, zniesienie współwłasności)
 • Prowadzenie spraw wieczystoksięgowych
 • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia (z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadku przy pracy, szkód w mieniu)
 • Sprawy dotyczące zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych
 • Realizacja roszczeń z tytułu wad rzeczy (rękojmia, gwarancja, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy)
 • Prawna ochrona konsumenta
 • Sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spory dotyczące spadkobrania)
 • Sprawy o rozwód, separację i alimenty

Prawo karne

 • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • Obrona oskarżonego przed sądem
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych i prywatnych)
 • Reprezentacja klientów w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny)
 • Reprezentacja w postępowaniu wykroczeniowym

Prawo administracyjne i ochrony środowiska

 • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Sporządzenie skarg do sądu administracyjnego
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego (w tym ocen oddziaływania na środowisko)
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów gospodarowania odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i ściekowej (w tym uzyskiwania koncesji i pozwoleń
 • Prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności za szkody w środowisku

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Reprezentacja w sprawach nawiązania, rozwiązania i ustalenia stosunku pracy, windykacja należności z tytułu wynagrodzenia za pracę,
 • Reprezentacja w sprawach przeciwko ZUS i KRUS
 • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania)

Upadłość konsumencka

 • Przygotowywanie wniosku o orzeczenie przez sąd upadłości konsumenckiej
 • Zastępstwo przed sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Ochrona danych osobowych
 • Przeprowadzanie audytów ochrony danych
 • Sporządzanie klauzul informacyjnych, rejestrów przetwarzania danych osobowych
 • Sporządzanie i analizowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych
 • Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych (IOD)

Kontakt

Adres

Kancelaria Dubiński
Wałowa 1/8
33-300 Nowy Sącz
Adw. Lech Dubiński: 886 670 116
R.pr. Leszek Dubiński: 606 834 151

biuro@kancelariadubinski.pl

 

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00